PLNÍME SVÉ SNY

Petr CHRDLE

                                                          Motto "Co dostupno neláká nás, překonáváním rostem"


 • produkt radosti rodičů z konce 2. světové války: nar. 12. 3. 1946 v Českých Budějovicích
 • po ukončení Střední průmyslové školy elektrotechnické v Českých Budějovicích absolvoval leteckou fakultu Vojenské technické akademie, obor elektronická výstroj a výzbroj letadel, kde získal titul elektrotechnický inženýr.
 • aspirantské studium v Ústavu elektroniky a radiotechniky ČSAV ukončil jako kandidát technických věd (CSc.)
 • svoji kandidátskou disertační práci nostrifikoval na mezinárodní akademii věd San Marino (AIS), kde získal titul doktora přírodních věd (dr.sc.nat.). Tamtéž habilitoval na docenta a v letech 1990 až 1994 vykonával funkci tajemníka senátu AIS.
 • Externě vyučoval na ČVUT Praha, fakultě strojní, a na pražské pobočce VŠDS Žilina (do jejího zrušení po rozdělení ČSFR).
 • V r. 1992 založil Kongresovou a vzdělávací agenturu KAVA-PECH a stejnojmenné nakladatelství, které dosud řídí. V poslední době už je její funkce omezena skoro výhradně na nakladatelství, v němž pod vlastním ISBN vydal přes 150 titulů a minimálně stejný počet titulů na zakázku, nejen pro tuzemské zákazníky (obce, občanská sdružení, jednotlivce), ale i zahraniční (Švédsko, Nizozemí, Německo, Francie, Španělsko, Korea)
 • Svého hlavního koníčka (spíše koně), mezinárodní jazyk esperanto, povýšil na profesionální úroveň a používá ho pro komunikaci se svými zahraničními klienty rovnocenně vedle češtiny, angličtiny a němčiny. Od roku 1989 do 2010 byl nepřetržitě členem výboru Světového esperantského svazu (UEA), v letech 1998 až 2001 byl jako první Čech v stoleté historii UEA členem jeho prezidia. Od roku 2010 zastává v UEA funkci vedoucího delegáta pro ČR. Od roku 1987do 2011 byl rovněž nepřetržitě čelným funkcionářem Českého esperantského svazu (předseda nebo místopředseda) a od roku 1997 je členem zkušební komise Mezinárodní ligy učitelů esperanta ILEI. Ve své knize Profesia uzo de Esperanto kaj ĝiaj specifaj trajtoj (Profesionální využívání esperanta a jeho specifické rysy) shrnul už v r. 1994 své zkušenosti na tomto poli. V r. 2013 vyšlo její třetí aktualizované vydání. Autor(společně s manželkou) učebnice Esperantem za tři měsíce. Člen muzejní skupiny Muzea esperanta ve Svitavách.
 • Druhým koníčkem je ekoturistika, zejména pěší a cykloturistika, dříve také vodní, ale poslední kánojku (Vydřičku, která s ním dost prožila) prodal už v devadesátých letech a tuto činnost tím pověsil na hřebíček. Občas si aktivně připomene i běžky, které se mu časem staly spíše chodkami, a které také už dost zanedbává.
 • Oba své koníčky spojoval tím, že každoročně pořádal do roku 2012 týdenní mezinárorní esperantská ekoturistická setkání pro pěší turisty a cyklisty.
 • Značným dílem i pomocí esperanta procestoval dost zemí od Brazílie přes většinu evropských zemí až po Austrálii, ale nejblíže má k Dálnému východu (pevninská Čína i Taiwan, Korea a Japonsko, kde měl možnost pobýt i v rodinách, klášterech a na univerzitách).
 • O posledně jmenovaných zemích připravuje publikaci a občas testuje zájem lidí o tuto tematiku formou přednášek a besed.
 • V RC Leťánek vedl úspěšné přednášky: ČÍNA, Korea, Japonsko – očima cestovatele a ESPERANTO - MEZINARODNI JAZYK

Výběr publikací vydaných nakladatelstvím P. Chrdleho KAVA-PECH (www.kava-pech.cz) je možno si prohlédnout v naší letovské knihovně.

jpg